ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
مراکز عضـــو ســـامانه
ردیفمرکزآدرستلفن
1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان kerman.ircmelms.ir 034-32114769 , 034-31215611 (واحد آموزش مجازی)
2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان golestan.ircmelms.ir 017-32451662
3 دانشگاه علوم پزشکی یزد yazd.ircmelms.ir 035-37258474
4 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان esfahan.ircmelms.ir 031-37923367
5 دانشگاه علوم پزشکی اهواز ahvaz.ircmelms.ir 061-33338908
6 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی khorasanshomali.ircmelms.ir 058-32748146
7 دانشگاه علوم پزشکی گیلان gilan.ircmelms.ir 013-33334289
8 دانشگاه علوم پزشکی سمنان semnan.ircmelms.ir 023-33441021,22
9 دانشگاه علوم پزشکی همدان hamedan.ircmelms.ir 081-32516631
10 دانشگاه علوم پزشکی مشهد mashhad.ircmelms.ir 051-38554482,83
11 دانشگاه علوم پزشکی جهرم jahrom.ircmelms.ir 071-54340404
12 دانشگاه علوم پزشکی شیراز shiraz.ircmelms.ir 071-32300037,32351256
13 دانشگاه علوم پزشکی کاشان kashan.ircmelms.ir 031-55578009
14 دانشگاه علوم پزشکی تبریز tabriz.ircmelms.ir 041-33378850
15 انجمن علمي پرستاران قلب ايران 70001.ircmelms.ir 021-22663165-6
16 دانشگاه علوم پزشکی مازندران mazandaran.ircmelms.ir 011-33044295
17 دانشگاه علوم پزشکی ایلام ilam.ircmelms.ir 0841-2235742
18 انجمن علمي مامايي ايران 70023.ircmelms.ir 021-88190164
19 مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران iem.ircmelms.ir 021-88945435
20 انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران 11589.ircmelms.ir 021-44412437
21 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه thums.ircmelms.ir 051-52228027
22 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان zahedan.ircmelms.ir 054-33295776
23 انجمن علمي آسيب شناسي ايران iranpath.ircmelms.ir 021-66912646
24 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر boushehr.ircmelms.ir 077-33330837
25 فرهنگستان علوم پزشكي 11810.ircmelms.ir 021-88645494
26 قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ophthalmology.ircmelms.ir 021-22770938
27 دانشگاه علوم پزشکی قم qom.ircmelms.ir 025-31071318
28 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kermanshah.ircmelms.ir 083-38367335
29 انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران iacld.ircmelms.ir 021-88970700
30 دانشكده علوم پزشکی بهبهان behbahan.ircmelms.ir 061-52722014
31 دانشگاه علوم پزشکی بم bam.ircmelms.ir 034-44219245
32 دانشگاه علوم پزشکی دزفول dezfoul.ircmelms.ir 061-42429732