ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
2017 پدافندغیرعامل و تهدیدات زیستی در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1394/09/01